Подготовка за ДЗИ – БЕЛ   Р. България

Груповите и индивидуални курсове на „Академийка” за подготовка на матурата по български език и литература са   за ученици от 11 и 12 клас. Целта на курсовете е  да подпомогне учениците в подготовката им за удовлетворяващо представяне на зрелостния изпит!

Шестмесечен абонамент : 1 път седмично, по 2 учебни часа, общо 48 уч.часа.

960 лв. ( 2ч. – 40лв.  1 час – 20 лв)

Абонамента включва:

Обучение

Диалог  по темите от Програмата  за ДЗИ по БЕЛ във виртуалната класна стая.  Работа  върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.

Работа върху съчинение  интерпретация или есе.

Работа върху литературен и /или езиков тест. Литературно-езиков тест с двойна функция – работа  за  знания  върху литературни и социокултурни компетентности  и  упражнения върху езикови компетентности)

Проверка на 1 бр. писмени работи седмично – съчинение интерпретация или есе.( по желание на ученика)

Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.

Ресурси

План – конспект на урока с комплект  онагледяващи материали ( звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)

Достъп до ресурсите на „ Академийка“.

Достъп  до проведени във виртуалната класна стая уроци

Достъп  до систематизирани общодостъпни ресурси.

Индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на всеки абониран ученик( изпращат се на имейл).

Урок 1-2

Дата: 03/10/2016

Хр. Ботев. Ботевата география( да прочетем Ботев през „ На прощаване 1868″) Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Познава посочения автор, творбите му и свързаните с тях процеси в българската литературна история.
 • Разбира художествената условност(фолклор, литература)
 • Притежава знаия за особеностите на условния изобразен свят(време и пространство,литературен герой, видове литературни герои, конфликт) и умее да ги коментира.

За дом. работа: Тест върху творчеството на Ботев по модела на ДЗИ за установяване на начално ниво на знания умения и компетентности.

Урок 3-4

Дата: 10/10/2016

Възприемане и анализ на текст. Тестови задачи за аналитично четене Проверка на тест за начално равнище ( за живота и творчеството на Христо Ботев.) Аргументативно съчинение – варианти: 1.„ Мотивите на героя за участиев борбата за свобода, изразени в лирическия увод на „ На прощаване 1868г.“) 2.„Елегия” – /Робът и измеренията на робството/ Facebook Comments

 • Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача.
 • Прочит, осмисляне и интерпретиране на текст.
 • Умее да подбира, организира текстов материал, съобразно темата.
 • Прилага занния за строежа и функционирането на художествената творба сцел изяснянване на поставения проблем
 • Прилага стратегии за организиране на теза и изграбдане на аргументи, които я подкрепят.

За дом. работа : Планиране на аргументативен текст
За дом. раб.
1. Тест за анлитично четене
2.Резюме на текст „ За заглавието и жанра на „Елегия“ на Хр. Ботев (с.217, Панов, А. Песни и стихотворения….)
4. Съчинение интерпретация върху творба на „ Хр. Ботев“

Урок 5-6

Дата:

Анализ на аргументативно съчинение върху текст на Хр. Ботев Резюме – същност, особености, изграждане. Лексикална норма Facebook Comments

 • Умее да изгражда структурата и композицията на аргумнетативен текст.
 • Редактира собствено съчинение.
 • Рапознава и редактира лексикални грешки в тест, текст и собствено съчинение.

За дом. раб.Тест върху „ Борба“, „ Обесването на Васил Левски, „ До моето първо либе“ с акцент върху лексикални грешки. Редактиране на съчинение.

Урок 7-8

Дата: 24/10/2016

Иван Вазов. Географията на Вазов.“ Дядо Йоцо гледа“ Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея) Коментар на фрагмент. Аргументативно съчинение (Есе – „Как гледаш и как виждаш свободата и родината“) Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба.
 • Познава посочения автор, творбите му и свързаните с тях процеси в българската литературна история
 • Притежава знания за строежа на художествената творба и ги използва целенасочено при коментар на текста.
 • Придобива и усъвършенства компетенции за изграждане на есе…

Дом. работа:
1. Планиране на съчинение есе.
2. Тест върху романа
„ Под игото“ с акцент върху граматична норма.

Урок 9-10

Дата: 04/11/2016

Иван Вазов. „ Под игото“ – смехът и плачът в романа на Вазов. Съчинение ( есе или интерпретативно съчинение по откъс от гл XIV. Силистра йолу“ или гл. XXII “На гости у поп Ставря) Граматична норма Facebook Comments

 • Диференцира патететичните и негативните аспекти на националното.
 • Разбира основни естетически категории и използва разбирането си в коментарите и анализа на творбата ( епизода)
 • Изграждане на теза – упражнява подходи за създаване на тезисно твърдение
 • Владее основните граматични правила и ги спазва в речевата си практика
 • Открива и редактира граматични грешки

Дом. работа :
1.Резюме на литертурно критичен текст върху романа „Под игото“ „Рицарят“ – Бойчо Огнянов. Редактиране на езикови грешки.

2. План на съчинение върху „ Под игото“.

3. Тест върху повестта „ Чичовци“ с акцент върху граматични и правописни грешки.

Урок 11-12

Дата: 07/11/2016

Иван Вазов – „Чичовци“. Интерпретативно съчинение : „Речта на г-н Фратьо за свободата“ Правописна норма Facebook Comments

 • Проблематизира представите за родното
 • Разбира сатиричното изображение и го коментира.
 • Демонстрира социокултурни и литературни компетентности

Дом. работа :
Дом. работа: Съчинение „ Речта на г-н Фратьо за свободата“

Урок 13-14

Дата: 14/11/2016

Иван Вазов – лирически жанрове. „Епопея на забравените“. Чудодейната сила на апостолското слово в одата „ Левски“ • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой) • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател) Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената
  творба.
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената
  творба

Дом. работа:
1.Тест върху лирическото творчество на Иван Вазов – с акцент върху правописна норма.
2. План – конспект на съчинение интерпретация на тема „ Чудодейната сила на апостолското слово в одата „Левски

Урок 15-16

Дата: 21/11/2016

Иван Вазов – понятието „ Родина“ и неговите смислови ядра – роден език, красотата на родната природа. „ Български език“ Лексикално-смислови отношения между думите. Синоними, антоними, омоними, пароними; фразеологизми Facebook Comments

 • Знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Извлича послания посредством анализа на художествената образност
 • Разбира и успешно използва в текста лексикално-смисловите отношения между думите

Дом. работа:
1.Експеримент: синонимни замени в 1 строфа на стихотворението
„ При Рилския манастир“
2. Тестови задачи върху лексиклно- смислови отношения.
3. Резюме на ч.I на статия „ Неопознатата Вазова вдъхновителка“ – Живка Симова (https://slovo.bg/showwork.php3?

Урок 17-18

Дата: 28/11/2016

Гражданските елегии на Иван Вазов – „ Линее нашто поколение“ и „Елате ни вижте“. План-конспект на статия на М.Янакиева „ Линее нашто поколение“( https://slovo.bg/old/litforum/216/myanak.htm) Пунктуационна норма Facebook Comments

 • Интерпретиране на художествения смисъл
 • Социокултурни компетентности – отношения поет-общество; гражданска позиция.
 • Умения за коспектиране на текст

Дом.работа: Тест върху „ Елате ни вижте“ и „ Линее нашто поколение с акцент върху пунктуационна норма Текст за редактиране на пунктуационни грешки

Урок 19-20

Дата: 05/12/2016

Алеко Константинов и неговата „география“ – „ Разни хора, разни идеали“ Аргументативен текст ( есе) – Разните хора и разните идеали на нашето време. Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма) Пунктуационна и правописна норма Facebook Comments

 • Притежава знания за жанровата система на литературата.
 • Разбира въдействената сила на фейлетона като жанр и неговия критичен и социален патос.
 • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача.
 • Умее да полага проблема в актуален контекст и да заявява лина позиция по него.

Дом. работа: текст „ Фейлетон“ със задача за редактиране на пунктуационни и правописни грешки
Тест върху „ Разни хора, разни идеали“
Есе :Разните хора и разните идеали на нашето време…“

Урок 19-20

Дата: 12/12/2016

Алеко Константинов – „ Бай Ганьо“ – недостигнатата Европа, неосъщественото Възраждане у Алековия герой“ Преносвачът на граници План-конспект : Преносвачът на граници (Етюди върху „Бай Ганьо“ и чуждостта) Стефанов Валери, https://slovo.bg/old/litforum/218/vstefanov.htm Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература;
 • Притежава знания за социокултурния контекст на автора и творбата

Дом. работа : Тест върху Алеко Константинов, „Разни хора, разни идеали“ и
„ Бай Ганьо“ – правописна, пунктуационна, граматична и лексикална норма.
План- конпект на литертурно-критическа статия

Урок 21-22

Дата: 12/12/2016

Алеко Константинов – „ Бай Ганьо“ – недостигнатата Европа, неосъщественото Възраждане у Алековия герой“ Преносвачът на граници План-конспект : Преносвачът на граници (Етюди върху „Бай Ганьо“ и чуждостта) Стефанов Валери, https://slovo.bg/old/litforum/218/vstefanov.htm Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература;
 • Притежава знания за социокултурния контекст на автора и творбата

Дом. работа : Тест върху Алеко Константинов, „Разни хора, разни идеали“ и „ Бай Ганьо“ – правописна, пунктуационна, граматична и лексикална норма. План- конпект на литертурно-критическа статия

Урок 23-24

Дата: 19/12/2016

Пенчо Славейков и географията на българския модернизъм… …. На мойто щастие сънят – анализ на лирическа творба „ Самотният човешки дух – в живота и смъртта“ – последната литическа миниатюра в „ Сън за щастие“ Facebook Comments

 • Разбира спецификата на лириката като литертурен род и особеностите на лирическите жанрове.
 • Знания за организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола,
  литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

Дом. работа : Тест върху Пенчо Славейков. Литературни задачи.
План за есе на тема „ … На мойто щастие сънят“

Урок 25-26

Дата: 06/01/2017

Пенчо Славейков. Есе : „ …на мойто щастие сънят“ Епическите поеми „Ралица“ и “Cis moll” Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом.работа: самостоятелен анализ на „ Ралица“ по зададен алгоритъм.
Тест по „Ралица“ и „Cis moll” по цялостен модел на ДЗИ

Урок 27-28

Дата: 09/01/2016

Пейо Яворов. Поетът гений на страданието. Яворовата география – да прочетем Яворов през една творба „ Арменци“ – Анализ на лирически текст. Яворов и Ботев и българския художествен дискурс. „Градушка“ – поема за трагичното битие на човека Facebook Comments

 • Притежава знания за автора и свързаните с тях процеси в българската литература
 • Умяния за интерпретиране на художествения смисъл

Дом. работа: Резюме на статия https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/120/gradushka.htm
Тест по модела на ДЗИ върху Яворовия дискурс

Урок 29-30

Дата: 20/01/2017

Националното и екзистенциалното страдание в поезията на Яворов – „Арменци“, „Заточеници“; „Маска“ „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, ; Интимната лирика на Яворов – “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”. Пунктуационна норма Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом.работа: Тест върху Яворовото творчество – литературни и езикови задачи
Сам.работа: „ Любовта като храм“ ( интерпретативно съчинение или есе по стихотворението „ Ще бъдеш в бяло“
Резюме : https://slovo.bg/old/litforum/219/mnedelchev.htm

Урок 31-32

Дата: 23/01/2017

Елин Пелин – география на автора през разказа „ Косачи“ ….. Сборникът с разкази „ Под манастирската лоза“ Facebook Comments

 • Притежава знания за автора и творбите и свързаните с тях пропцеси в българската литература.

Дом. работа: Редактиране на текст – Епизод от „Ветрената мелница“- правописни, пунктуациоони и правописни грешки.
Тестови задачи за художетвено възприятие върху „ Под манастирската лоза“
Резюме(или план конспект) на статия по избор от списъка „ Прочети и конспектирай“

Урок 33-34

Дата: 01/02/2017

Елин Пелин „Гераците“ – „ Домът и пътят“ – интерпретативно съчинение. План-конспект. Facebook Comments

 • Компетенции по изграждане на аргументативен текст.

Дом. работа:
Резюме: https://slovo.bg/old/litforum/221/rkolarov.htm

Урок 35-36

Дата: 13/02/2017

Димчо Дебелянов – Географията на поета. Символизъм Елегиите на невъзможното завръщане „ Да се завърнеш в бащината къща“ и „ Помниш ли, помниш ли тихия двор…“ Анализ на лирическия текст Лексикална норма – актуализация Facebook Comments

 • Знания за комуникативния строеж на художествената творба (автор, читател,
  повествовател, лирически герой);
 • Разбиране въздействието на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател);

Дом. работа: Резюме на статия за българския символизъм.
Тест – Българският модернизъм ( по модела на ДЗИ)

Урок 37-38

Дата: 24/02/2017

Димчо Дебелянов :Из лабиринтите на битието/небитие : „Черна песен”, “Пловдив”,“Миг“ – Димчо Дебелянов – Военна лирика(„Един убит”, „Сиротна песен“, „Тиха победа”) Задачи за аналитично четене . Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом. работа:
Есе на тема: „Трагичният опит на човека в стихотворението „ Пловдив“
Задачи за аналитично четене

Урок 39-40

Дата: 27/02/2017

Христо Смирненски – география на поета. „ Зимните вечери на човечеството и бунтът на „ улицата“ „Зимни вечери, „ Цветарка“, „Старият музикант“ Facebook Comments

 • Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература
 • Знания за функционирането на художествената творба

Дом. работа : Резюме : Текст „ Слънчевото дете на българската поезия“
Тест ( Комбиниран тест –средно равнище по модела на ДЗИ)

Урок 41-42

Дата: 06/03/2017

Христо Смирненски „ Бунтът на улицата“ – „Юноша“, „ Цветарка“, „Йохан“ Есе по стихотворението “Юноша“ – За какво трябва да се живее? Facebook Comments

 • Умения за изразяване на лична позиция и аргументирането ѝ

Дом. работа:
Есе
Тестови задачи по поезията на Хр. Смирненски.
Задачи със свободен отговор.

Урок 43-44

Дата: 13/03/2017

Българският експресионизъм и Гео Милев Поемата „ Септември“ – митологични пластове и общочовешки послания Есе на тема : „Прекрасно, но що е Отечество“ Facebook Comments

Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература

Дом. работа: Резюме върху „ Фрагментът“ от Гео Милев
Тест за литературно възприятие върху поемата „ Септември“

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Атанас Далчев – „географията“ на поета. Да прочетем Далчев през „ Дяволско“ -Далчев и Ботев) Facebook Comments

Знания за особеностите на условния изобразения свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа : Тест върху творчеството на Атанас Далчев ( акцент върху граматични и пунктуационни грешки)
Резюме на текст ; Стихотворението „ Повест“
https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm
План –конспект на статия :
Елка Димитрова : „За далечните и близки предмети“ https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Атанас Далчев – „географията“ на поета. Да прочетем Далчев през „ Дяволско“ -Далчев и Ботев ) Facebook Comments

Знания за особеностите на условния изобразения свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа:
Тест върху творчеството на Атанас Далчев ( акцент върху граматични и пунктуационни грешки)
Резюме на текст ; Стихотворението „ Повест“
https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm
План– конспект на статия :
Елка Димитрова : „За далечните и близки предмети“ https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm

Урок 47-48

Дата: 27/03/2017

Атанас Далчев „ Предметният свят и екзистенциалният смисъл- безсмислие“ „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“, „Камък” Планиране на съчинение : „Присъствието и отсъствието в живота“ Елисавате Багряна – Да прочетем Е. Багряна през „ Стихии“ Facebook Comments

Знания за организация на лирическата художествената реч (стих, стихова организация; тропи
– метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

Дом. работа: съчинение интерпретация или есе по стихотворението „ Повест“
„Присъствието и отсъствието в живота„
План – конспект на статия : https://slovo.bg/old/litforum/222/mkp.htm
Тест върху творчеството на Елисавета Багряна (по модела на ДЗИ)

Урок 49-50

Дата: 03/04/2017

Йордан Йовков – да прочетем Йовков през „ Шибил“ и „Старопланински легенди“ Анализ на епически текст. Съчинение интерпретация : Образът на човека пред избор според разказа „Шибил“ Facebook Comments

Знания за строежа на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,
композиция, елементи на композицията, основна идея);

Дом. работа: Тест върху творчеството на Й. Йовков.
План- конспект на статия: „ Балканът, ханът и чифликът“
Съчинение интерпретация – самооценка по зададена критериална карта.

Урок 51-52

Дата: 18/04/2017

Особености на Йовковия хуманизъм – Йордан Йовков разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“; Facebook Comments

 • Разбиране на условния характер на художествената литература
 • Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература

Дом. работа : Редактиране на съчинение интерпретация
Текст за редкация на езикови грешки

Урок 53-54

Дата: 24/04/2017

Никола Вапцаров – „географията“ на твореца Да прочетем Вапцаров през една творба – Вяра ( Песен за човека) Facebook Comments

Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа : Тест върху творчеството на Никола Вапцаров
План -конспект на статия : https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/120/motorni3.htm
Тест по модела на ДЗИ – изходно ниво

Урок 55-56

Дата: 08/05/2017

Голямата романова традиция в съвременната българска литература – Димитър Талев – „Железният светилник“ и Димитър Димов – „Тютюн“ Facebook Comments

Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен
герой, видове литературни герои, конфликт);

План-конспект: Г. Чобанов „Другите светове и техните завоеватели :
https://liternet.bg/publish/gchobanov/dimov.htm
Резюме : Антропоними и художествено време в романа „ Железният светилник“
https://liternet.bg/publish5/kstoianov/talev.htm

Урок 57-58

Дата: 08/05/2017

Преговор по Програмата на ДЗИ ( Теми по избор) Facebook Comments

Урок 59-60

Дата: 15/05/2017

Преговор Преговор по Програмата на ДЗИ ( Теми по избор) Facebook Comments

Урок 1-2

Дата: 03/10/2016

Езиков тест за установяване на вх. равнище на седмокласниците Тестът – изпитен вариант за проверка на езикови и литературни компетентности. Видoве тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава и прилага нормите на СБКЕ
 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове,
  функциониращи в комуникативната практика.

Дом.работа : Езиков тест
Тест за решаване на задачи за четене с разбиране

Урок 3-4

Дата: 14/10/2016

Христо Ботев.”На прощаване в 1868 г.“ .Творческа история.Художествено време и пространство. Лирически герой, лирически говорител, лирически Аз. Задачи за четене с разбиране.Видове текстове. Ориентация. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма, включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Тест за литературно възприятие, тропи и фигури върху „ На прощаване в 1868 г.“
Тест със задачи за четене с разбиране. Таблица, диаграма, фотография. Определяне на общ предмет.

Урок 5-6

Дата: 21/10/2016

Смислово – композиционни части на стихотворението „На прощаване”. Композиционно изграждане. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Facebook Comments

 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните
  програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и
  тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Преразказ на епизод ( текст описание) из „Биография на Хр. Ботев“ от Захари Стоянов.
Тестови задачи.

Урок 7-8

Дата: 28/10/2016

Преразказ с дидактическа задача. Работа с със смислова част. Предмет на текста. Планиране на смислова част. Просто и сложно изречение. Второстепенни части на простото изречение. Обособени и вметнати части( преговор) Facebook Comments

 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван
  художествен текст.
 • Знание за съчинително и подчинително свързване в простото изречение;

Дом. работа : Тестови задачи върху просто и сложно съчинено изречение.
Задача за преразказ на епизод ( текст повествование)

Урок 9-10

Дата: 04/11/2016

Хр. Ботев „ На прощаване в 1868г.“Текстова метафора. Метафората на смъртта, метафората на пътя, метафорите и символите на победата. Сложно съчинено и сложно съставно изречение. Видове сложни изречения. Facebook Comments

 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа: Литературен тест за тълкуване на изразни средства върху „ На прощаване в 1868“

Тестови задачи върху синтаксис на просто и сложно изречение.

Урок 11-12

Дата: 11/11/2016

Задачи за правопис. Правила свързани с отношението звук – буква ( за променливо Я; за непостоянно и подвижно Ъ) Преразказ с дидактическа задача. Планиране на текста. Преразказ на пряка реч. Facebook Comments

 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст

Дом. работа: Тест за правописни грешки.
Преразказ на епизод.

Урок 13-14

Дата: 18/11/2016

Иван Вазов. Иван Вазов – житейски и творчески път. Повестта като епически жанр.Творческа история и прототипи в „Немили-недраги”.Сюжет, основен конфликт и герои в повестта. Сложно съставно с подчинено определително.Пунктуация. Задачи за правопис. ( правила за членуване; за двойно НН; за удвояване на предлози В и С. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен

Дом. работа : тест за правописни правила и сложни изречения;
Задача за редактиране на правописни грешки.
Литературни задачи с езикови акценти : Преразказ на епизод от „ Немили-недраги“ – задача за употреба на сложни изречения с подчинени определителни и за трансформитане в обособени части.

Урок 15-16

Дата: 25/11/2016

Немили-недраги –І гл.”Знаците на страданието и героизма.Смисълът на заглавието.Художествената функция на пейзажа,обстановката ,портретите; Немили –недраги –ІІгл.Образът на едно братство, съставен от „подвизи, дрипи и слава”. Задачи за правопис ( употреба на пълен/кратък член, изключения; употреба на главни букви; правопис на сложни думи) Facebook Comments

 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език
 • Познава литературната творба –
  съдържанието, историческия контекст на
  създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Задача за редактиране на правописни грешки ( от текста на „ Немили-недраги)

Трансформиращ преразказ от името на външен неутрален разказвач на гл. 2 от „ Немили- недраги“

Литературен тест върху „ Немили-недраги“

Урок 17-18

Дата: 02/12/2016

Сложно съставно изречение с подчинено допълнително и подчинено подложно. „Немили –недраги“ –ІІІ гл. Памет, достойнство и завет в речта на Странджата. „Немили –недраги –V гл”.Смъртта на Странджата –мъченическа и героична. Съчинение расъждение: „Българските хъшове между несретата и героизма“. Съчинение разсъждение – същност и композиция.Теза и микротези.Формулиране. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Разбира строежа на сложното изречение и създава изречения по зададена схема

Тест върху „ Немили-недраги“ ( съдържателен аспект) със задачи върху сложно изречение ( езиков акцент)

Планиране на съчинение разсъждение

Урок 19-20

Дата: 09/12/2016

Двойственият и противоречив образ на Македонски в повестта „Немили –недраги” –подборен преразказ от името на Македонски Сложно съставано с подчинено обстоятелствено. Facebook Comments

 • Разбира строежа на сложното изречение и създава изречения по зададена схема
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на художествен текст.
 • Познава литературните творби от учебната програма .
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Дом. работа : Трансформиращ преразказ от името на герой.

Тестови задачи за разлини видове сложни изречения.

Урок 21-22

Дата: 16/12/2016

Иван Вазов.”Една българка” –Іч.Историческа действителност и художествена измислица.Експозиция.Мото.Подзаглавие Сложно съставно с подчинено определително, подчинено допълнително, подчинено подложно и подчинено обстоятелствено.Пунктуация. Facebook Comments

 • Познава литературната творба -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава пунктуационната норма и я спазва в писмената си реч.
 • Разпознава видовете сложни изречения, умее да ги конструира и използва целенасочено в собствен текст. Редактира пунктуационни грешки.

Дом. работа : Тест върху сложно изречение ( текстове от „Една българка“)
Задача за редактиране на грешки. Текст ( литературно-критически) за разказа „ Една българка“)

Урок 23-24

Дата: 23/12/2016

”Една българка” –ІІч.Първа среща на Йлийца с четника. „Една българка” –ІІІч. Двама българи в дни на изпитание. Сложно изречение от смесен тип. Пунктуация. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава пунктуационната норма и я спазва в писмената си реч.

Дом. работа:Трансформиращ преразказ от името на външен неутрален разказвач. Планиране на текста.
Тестови задачи върху сложно съставно и сложно смесено изречение

Урок 25-26

Дата: 06/01/2017

”Една българка” –ІVч. Изпитание в името на доброто. Една българка” –Vч. Втора среща с бунтовника –втора кулминация. Образът на бунтовника.Ролята на пейзажа. Трансформиращ преразказ от името на бунтовника. Задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между думи и изрази и за анализ на фразеологични отношения Facebook Comments

 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните
  програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Трансформиращ преразказ на гл. 5 от „ Една българка“. Планиране. Таблица
Тестови задачи за синонимни и антонимни отношения и за тълкуване на фразеологизми.
Тест по модела на НВО за средно равнище.

Урок 27-28

Дата: 13/01/2017

„Една българка” –VІч. Развръзка на сюжетното действие.Функция на епилога. Заглавието на разказа и смисълът, вложен в него. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Трансформиране на пряка реч Преразказ на непознат текст със засилено присъствие на диалог Лексикална съчетаемост на думите. Лексикални задачи. Facebook Comments

 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Домашна работа : задачи за трнсформиране на пряка реч
Преразказ с дидактичека задача
Тест с лексиклани задачи

Урок 29-30

Дата: 20/01/2017

Думата като част на речта.Глагол.Вид на глагола. Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”.Жанрови особености на одата като лирически вид. Лирическият увод. Проблемът за позора и славата.Синтактично –стилистични изразни средства в лирическия увод. Ролята им в полемиката. Facebook Comments

 • Притежава лингвистични знания. Разпознава глагола като част на речта и владее неговите граматчини приознаци. Разпознава и употребява целенасочено свършен и несъврпен вид на глагола.
 • Познава литературната творба -съдържанието, историческия контекст на
  създаването им, авторството и жанровите им характеристики.

Домашна работа :

Тест за литературно възприятие .

Езикови задачи за признаците.

Урок 31-32

Дата: 27/01/2017

Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”- подвигът,превърнат в легенада.Художествена задача на текст.Изразни средства. Задачи за лингвистични знания. Образуване на глаголи от свършен и несвършен вид. Решаване на тестови задачи. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Литературни тестови задачи

Тест по модела на НВО.

Преразказ на епизод от името на герой.

Урок 33-34

Дата: 17/02/2017

Иван Вазов.”Българският език”. Родното слово като ценност.Жанрови особености.Поетът и хулителите. Задачи за правописни, граматични, пунктуационни знания. Facebook Comments

 • Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български

Дом.работа: Тестови задачи за литературно възприятие.

Задача за трансформиращ преразказ на непознат текст

Тест за езикови знания и умения

Урок 35-36

Дата: 17/02/2017

Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”. Житейски и творчески път. Жанрови особености на пътеписа.Чудото на природата.Пътепесицът пред Ниагарския водопад. Задачи за четене с разбиране . Facebook Comments

 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.

Дом. работа: Преразказ на текст описание- „Чудото Ниагара“

Тест за художествено възприятие.

Тестови задачи за редактиране на езикови грешки и за четене с рабиране.

Урок 37-38

Дата: 24/02/2017

Алеко Константинов.”Бай Ганьо”.Творческа история и прототипи.Сюжет, основен конфликт и герои. Наклонение на глагола. Видове наклонения. Изявително наклонение Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Притежава и използва лингвистини знания за частите на речта – глагол

Дом. работа: Преразказ с дидактическа задача от името на герой по текст от „ Бай Ганьо“ на А. Константинов.
Тестови задачи за лингвистични знания. Глагол.

Урок 39-40

Дата: 27/02/2017

Съчинение есе. „ Внуците на Бай Ганьо“.Същност на есето като ученически текст. Наклонение на глагола. Повелително и условно наклонение. Facebook Comments

 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Дом. работа : Есе „ Внуците на Бай Ганьо“.
Тест по модела на НВО.
Езикови задачи за наклонение на глагола.

Урок 41-42

Дата: 10/03/2017

Пенчо Славейков.”Неразделни”.Житейски и творчески път.Мотивът неразделни след смъртта в баладата. Особености на баладата като литературен жанр. Повелително наклонение.Условно наклонение.Преизказни глаголни форми. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас

Дом. работа: Задачи за четене с разбиране по текст, свързан с Пенчо Славейков и баладата „Неразделни“
Тестови задачи – вид и наклонение на глагола.
Преразказ на текст с дидактическа задача. Таблично планиране.

Урок 41-42

Дата: 06/03/2017

Пенчо Славейков.”Неразделни”.Житейски и творчески път.Мотивът неразделни след смъртта в баладата. Особености на баладата като литературен жанр. Повелително наклонение.Условно наклонение.Преизказни глаголни форми. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас

Дом. работа: Задачи за четене с разбиране по текст, свързан с Пенчо Славейков и баладата „Неразделни“
Тестови задачи – вид и наклонение на глагола.
Преразказ на текст с дидактическа задача. Таблично планиране.

Урок 43-44

Дата: 13/03/2017

Пейо Яворов .”Заточеници”. Пейо Яворов – житейски и творчески път.Образът на изгубената родина.”Заточеници”.Интерпретация на мотива за дома и пътя.Художествена образност. Изразни средства. Изграждане на тезисен абзац ( отговор на литературен въпрос) Преизказни форми на глагола. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Тест за литературно възприятие върху „ Заточеници“
Задачи за играждане на тезисен абзац по зададен литертурен въпрос.
Създаване на трансформиращ преразказ по направената таблица.

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Елин Пелин.”По жътва”. Елин Пелин – житейски и творчески път. Жътвата – тежък труд и празник. Езикова система – дума, морфемен анализ на думата. Тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Притежава лингвистични знания и ги прилага в речевата си практика

Дом. работа : Тестови задачи за литературно възприятие.
Преразказ на текст ( описание) от „ По жътва“ . Външен разказвач. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.
Тест по модела на НВО – изходно равнищ.е

Урок 47-48

Дата: 27/03/2016

Елин Пелин „ По жътва“. Опозицията човек – природа в разказа „По жътва”. Изграждане на тезисен абзац ( отговор ба литературен въпрос) Езикова система – просто и сложно изречение. Тестови задачи Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Дом. работа : Задачи за отговор на литературен въпрос.
Тестови задачи по модела на НВО.
Преразказ с дидактическа задача.

Урок 49-50

Дата: 03/04/2017

Й.Йовков.”По жицата”. Йордан Йовков – житейски и творчески път.Особености на разказа като епически жанр. Езикова система – правописни, граматични и пунктуационни особености на текста. Тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма – съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.

Дом. работа: тестови задачи за литературно възприятие.

Урок 51-52

Дата: 18/04/2017

Йордан Йовков „ По жицата“ Съчинение разсъждение : „Бяла лястовица….Има ли я?“ Тестови задачи. Facebook Comments

 • Демонстрира умения за самостоятелно изграждамне на аргументативен текст.
 • Решава успешно тестови задачи от различен тип.

Дом. работа . Съчинеиие разсъждение : „ Бяла лястовица – има ли я?!“

Тестови задачи за редактиране на езикови грешки.

Урок 53-54

Дата: 24/04/2017

Преразказ с дидактическа задача. Стратегия персонализиране. Facebook Comments

Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.

Тестови задачи за редактиране, трансформиране на изречения и пряка реч.

Таблица за персонализиране на героите от зададения разказ.

Урок 55-56

Дата: 02/05/2017

Пробен изпит Facebook Comments

Урок 57-58

Дата: 08/05/2017

Анализ на резултатите от пробния изпит. Редактиране на текст Facebook Comments

Редактира успешно собствен текст, относно езикови грешки, лексикална и стилистична неуместност;последователност, свързаност и цялостност на текста.

Преразказ с дидактическа задача. Планиране на текста. Използване на помощни инструменти.

Урок 59-60

Дата: 15/05/2017

Тема по избор. Facebook Comments

ВХОДНО РАВНИЩЕ – 12 клас –2013/ 2014 г.

Дата:

retdregdfg Facebook Comments

Facebook Comments