Урок 29-30

Думата като част на речта.Глагол.Вид на глагола. Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”.Жанрови особености на одата като лирически вид. Лирическият увод. Проблемът за позора и славата.Синтактично –стилистични изразни средства в лирическия увод. Ролята им в полемиката. Facebook Comments