Вижте как „Академийка“ Ви помага в подготовката за НВО по български език и литература

A female student studying with her laptop

ПРОГРАМА  –   в подготовката  за НВО по български език   „ АКАДЕМИЙКА-НВО “
по български език и литература през учебната 2018/2020 
учебна година

Тук поместваме за Вас концептуалните основи на програмата на „Академийка“ –  подготовката за  НВО по БЕЛ. Примерното  тематично разпределения към нея  е  поместени в сайта на „ Академийка“ (НВО)

Въведение:

Скъпи ученици от 7 кл., бъдещи абонати на “Академийка“,
В края на 2017/2018 уч. г. Вие за пръв път от много години ще се явите на изпит за завършване на основното си образование и  за кандидатстване в гимназиите. Т.е. този изпит е върху основите на Вашата подрастваща линост. Не случайно го наричат „ малката матура“ ( което от maturitas на латински означава точно това – зрелост). Във Вашия случай това означава  изпит за основите на бъдещата личностна зрелост, от които зависи почти всичко.
Затова си е изпитание „малката матура“. Изключително важно е за самочувствието на кандидат-гимназиста оценката по български език и литература да показва здрави основи на личността. Да демонстрира, че младият човек владее родния си език, неговите езикови норми и лексикално богатство. Че умее да съгражда текст и да приобщава чужд опит – умение, висш пилотаж, сред оценяваните компетентности.
„ Академийка“ ще оказва подкрепа на подготовка Ви за достойно представяне.

                Анотация :

              Предназначението на Програма „ Академийка – НВО“ е да помогне на седмокласниците в подготовката  по български език и литература за НВО. Тя е съобразена изцяло с действащата в момента Учебно-изпитна програма за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас.  Акцентите в подготовката по български език  са поставени върху типовете изпитни задачи от модела на НВО – задачи за разбиране на текст ( включително и на нелинеен вид), езикови задачи за правописни, граматични, лексикални и граматични знания и умения, задачи за разбиране на синтактични отношения, както и за знания и умения по литература.
Особено внимание в  програмата за подготовка по български език  заслужават упражненията за създаване на текст – преразказ с дидактическа задача. Това е всъщност задача за трансформиране и приобщаване на чужд опит, наред с важното умение за съграждане на текст и спазване на нормите на СБК.

Цeли на подготовката по български език за НВО :

 1.  Да се подобрят възможностите на учениците, относно познаването и спазването нормите на книжовния език в речевата практика.
 2. Да се усъвършенстват висшите комуникативни умения – трансформация на чужд текст и създаване на собствен аргументативен текст.
 3. Да се подобрят възприятийните си възможности относно разбирането и тълкуването на художестваната творба, нейните структури и изразни средства.
 4. Да се усвоят различни стратегии на решаване на езиков и литературен тест.

          Очаквани резултати в подготовката по български език за НВО  :

 1. Ученикът разбира отношенията между езиковите единици от различните езикови равнища.
 2. Демонстрира езикови, литературни и социокултурни компетентности.
 3. Решава успешно езиков и литературен тест.
 4.  Изгражда самостоятелно текст по зададена дидактическа задача.

        Средства в подготовката по български език за НВО :

Курсът ще Ви даде възможност да повишите равнището на езиковите си, социокултурни и литературни компетентности, които са заложени като цели на обучение в прогимназиалната училищна степен чрез:

Уроци във виртуална класна стая:

 • Диалог по темите от Програмата за НВО за 7 кл. Работа върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.
 • Ресурси по урока ( схеми, таблици, фотоси, звукозаписи, презентации и др.).
 • Ресурсите на виртуалната класна стая.
 • Работа върху литературен и /или езиков тест.
 • Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.
 • Проверка на 1 писмена  работа седмично – преразказ с дидактическа задача( по желание на ученика)
 • Работа върху съчинение разсъждение.
 • Да персонализираме авторовия и персонажния опит.
 • Възможност за преглеждане на виртуален урок

Използване в подготовката за НВО по български език  на  постиженията на литературната лингвистика :

 • Иновационна технология ( алгоритъм) за работа върху преразказ с дидактическа задача.
 • Работа върху съчинение разсъждение.
 • Тестове за възприемане и разбиране на художествената образност – прониквате отвъд видимостта на думите и усъвършенствате уменията си за интерпретация на заложения в текста художествен смисъл.

Занимания върху специално подбрани и структурирани тестови задачи по формата на международното изследване PISA( използват се във формата на НВО)

 • Обучавате се в пълноценен прочит на теста като текст и на текста като тест.
 • Придобивате умения за анализ на различните възможни хипотези за отговор на тестовата задача.
 • Работа върху езикови тестови задачи, чрез които освен да подобрят Вашите езикови компетентности, разширяват и актуализират знанията върху езика и литературата, включени в изпитния формат на НВО.

 

Facebook Comments