Гимназия: Подготовка за ДЗИ – БЕЛ 11 – 12 клас

Подготовка за ДЗИ – БЕЛ   Р. България

Груповите и индивидуални курсове на „Академийка” за подготовка на матурата по български език и литература са   за ученици от 11 и 12 клас. Целта на курсовете е  да подпомогне учениците в подготовката им за удовлетворяващо представяне на зрелостния изпит!

Групови ( 11-12 кл.) :

Подготовка за ДЗИ

Група : 5- 8 ученици: 1час – 5лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) – 40 лв. Заплаща се предварително.

Група: 2-3 ученици: 1 час – 10 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) : 80 лв. Заплаща се предварително

Индивидуални :
Подготовка за ДЗИ :

1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Подготовка за ДЗИ и кандидатстудентски изпити – 1час – 25лв. Учебна сесия – 2 часа ( по 60 м.)

Месечен абонамент : 200 лв. Заплаща се предварително.

Текуща подготовка : 8-12 кл. 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Индивидуални уроци за подготовка на писмени работи, конкурси, олимпиади и др. – 1 час – 25 лв. Учебна сесия – 2 часа ( 60м.) .

Заб. Броят на часовете за неспицифична подготовка, ако се налага такава ( събиране на материали по особени, несвързани пряко с учебното съдържание проблеми, проучване на литература и др.) се заплаща допълнително. )

Абонаментът включва:

Обучение

Диалог  по темите от Програмата  за ДЗИ по БЕЛ във виртуалната класна стая.  Работа  върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.

Работа върху съчинение  интерпретация или есе.

Работа върху литературен и /или езиков тест. Литературно-езиков тест с двойна функция – работа  за  знания  върху литературни и социокултурни компетентности  и  упражнения върху езикови компетентности)

Проверка на 1 бр. писмени работи седмично – съчинение интерпретация или есе.( по желание на ученика)

Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.

Ресурси

План – конспект на урока с комплект  онагледяващи материали ( звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)

Достъп до ресурсите на „ Академийка“.

Достъп  до проведени във виртуалната класна стая уроци

Достъп  до систематизирани общодостъпни ресурси.

Индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на всеки абониран ученик( изпращат се на имейл).

Тема

Знания, компетентности

Забележка

Урок 1-2

Дата: 03/10/2016

Хр. Ботев. Ботевата география( да прочетем Ботев през „ На прощаване 1868″) Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Познава посочения автор, творбите му и свързаните с тях процеси в българската литературна история.
 • Разбира художествената условност(фолклор, литература)
 • Притежава знаия за особеностите на условния изобразен свят(време и пространство,литературен герой, видове литературни герои, конфликт) и умее да ги коментира.

За дом. работа: Тест върху творчеството на Ботев по модела на ДЗИ за установяване на начално ниво на знания умения и компетентности.

Урок 3-4

Дата: 10/10/2016

Възприемане и анализ на текст. Тестови задачи за аналитично четене Проверка на тест за начално равнище ( за живота и творчеството на Христо Ботев.) Аргументативно съчинение – варианти: 1.„ Мотивите на героя за участиев борбата за свобода, изразени в лирическия увод на „ На прощаване 1868г.“) 2.„Елегия” – /Робът и измеренията на робството/ Facebook Comments

 • Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни,функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача.
 • Прочит, осмисляне и интерпретиране на текст.
 • Умее да подбира, организира текстов материал, съобразно темата.
 • Прилага занния за строежа и функционирането на художествената творба сцел изяснянване на поставения проблем
 • Прилага стратегии за организиране на теза и изграбдане на аргументи, които я подкрепят.

За дом. работа : Планиране на аргументативен текст
За дом. раб.
1. Тест за анлитично четене
2.Резюме на текст „ За заглавието и жанра на „Елегия“ на Хр. Ботев (с.217, Панов, А. Песни и стихотворения….)
4. Съчинение интерпретация върху творба на „ Хр. Ботев“

Урок 5-6

Дата:

Анализ на аргументативно съчинение върху текст на Хр. Ботев Резюме – същност, особености, изграждане. Лексикална норма Facebook Comments

 • Умее да изгражда структурата и композицията на аргумнетативен текст.
 • Редактира собствено съчинение.
 • Рапознава и редактира лексикални грешки в тест, текст и собствено съчинение.

За дом. раб.Тест върху „ Борба“, „ Обесването на Васил Левски, „ До моето първо либе“ с акцент върху лексикални грешки. Редактиране на съчинение.

Урок 7-8

Дата: 24/10/2016

Иван Вазов. Географията на Вазов.“ Дядо Йоцо гледа“ Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея) Коментар на фрагмент. Аргументативно съчинение (Есе – „Как гледаш и как виждаш свободата и родината“) Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба.
 • Познава посочения автор, творбите му и свързаните с тях процеси в българската литературна история
 • Притежава знания за строежа на художествената творба и ги използва целенасочено при коментар на текста.
 • Придобива и усъвършенства компетенции за изграждане на есе…

Дом. работа:
1. Планиране на съчинение есе.
2. Тест върху романа
„ Под игото“ с акцент върху граматична норма.

Урок 9-10

Дата: 04/11/2016

Иван Вазов. „ Под игото“ – смехът и плачът в романа на Вазов. Съчинение ( есе или интерпретативно съчинение по откъс от гл XIV. Силистра йолу“ или гл. XXII “На гости у поп Ставря) Граматична норма Facebook Comments

 • Диференцира патететичните и негативните аспекти на националното.
 • Разбира основни естетически категории и използва разбирането си в коментарите и анализа на творбата ( епизода)
 • Изграждане на теза – упражнява подходи за създаване на тезисно твърдение
 • Владее основните граматични правила и ги спазва в речевата си практика
 • Открива и редактира граматични грешки

Дом. работа :
1.Резюме на литертурно критичен текст върху романа „Под игото“ „Рицарят“ – Бойчо Огнянов. Редактиране на езикови грешки.

2. План на съчинение върху „ Под игото“.

3. Тест върху повестта „ Чичовци“ с акцент върху граматични и правописни грешки.

Урок 11-12

Дата: 07/11/2016

Иван Вазов – „Чичовци“. Интерпретативно съчинение : „Речта на г-н Фратьо за свободата“ Правописна норма Facebook Comments

 • Проблематизира представите за родното
 • Разбира сатиричното изображение и го коментира.
 • Демонстрира социокултурни и литературни компетентности

Дом. работа :
Дом. работа: Съчинение „ Речта на г-н Фратьо за свободата“

Урок 13-14

Дата: 14/11/2016

Иван Вазов – лирически жанрове. „Епопея на забравените“. Чудодейната сила на апостолското слово в одата „ Левски“ • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой) • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател) Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената
  творба.
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената
  творба

Дом. работа:
1.Тест върху лирическото творчество на Иван Вазов – с акцент върху правописна норма.
2. План – конспект на съчинение интерпретация на тема „ Чудодейната сила на апостолското слово в одата „Левски

Урок 15-16

Дата: 21/11/2016

Иван Вазов – понятието „ Родина“ и неговите смислови ядра – роден език, красотата на родната природа. „ Български език“ Лексикално-смислови отношения между думите. Синоними, антоними, омоними, пароними; фразеологизми Facebook Comments

 • Знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Извлича послания посредством анализа на художествената образност
 • Разбира и успешно използва в текста лексикално-смисловите отношения между думите

Дом. работа:
1.Експеримент: синонимни замени в 1 строфа на стихотворението
„ При Рилския манастир“
2. Тестови задачи върху лексиклно- смислови отношения.
3. Резюме на ч.I на статия „ Неопознатата Вазова вдъхновителка“ – Живка Симова (https://slovo.bg/showwork.php3?

Урок 17-18

Дата: 28/11/2016

Гражданските елегии на Иван Вазов – „ Линее нашто поколение“ и „Елате ни вижте“. План-конспект на статия на М.Янакиева „ Линее нашто поколение“( https://slovo.bg/old/litforum/216/myanak.htm) Пунктуационна норма Facebook Comments

 • Интерпретиране на художествения смисъл
 • Социокултурни компетентности – отношения поет-общество; гражданска позиция.
 • Умения за коспектиране на текст

Дом.работа: Тест върху „ Елате ни вижте“ и „ Линее нашто поколение с акцент върху пунктуационна норма Текст за редактиране на пунктуационни грешки

Урок 19-20

Дата: 05/12/2016

Алеко Константинов и неговата „география“ – „ Разни хора, разни идеали“ Аргументативен текст ( есе) – Разните хора и разните идеали на нашето време. Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма) Пунктуационна и правописна норма Facebook Comments

 • Притежава знания за жанровата система на литературата.
 • Разбира въдействената сила на фейлетона като жанр и неговия критичен и социален патос.
 • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача.
 • Умее да полага проблема в актуален контекст и да заявява лина позиция по него.

Дом. работа: текст „ Фейлетон“ със задача за редактиране на пунктуационни и правописни грешки
Тест върху „ Разни хора, разни идеали“
Есе :Разните хора и разните идеали на нашето време…“

Урок 19-20

Дата: 12/12/2016

Алеко Константинов – „ Бай Ганьо“ – недостигнатата Европа, неосъщественото Възраждане у Алековия герой“ Преносвачът на граници План-конспект : Преносвачът на граници (Етюди върху „Бай Ганьо“ и чуждостта) Стефанов Валери, https://slovo.bg/old/litforum/218/vstefanov.htm Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература;
 • Притежава знания за социокултурния контекст на автора и творбата

Дом. работа : Тест върху Алеко Константинов, „Разни хора, разни идеали“ и
„ Бай Ганьо“ – правописна, пунктуационна, граматична и лексикална норма.
План- конпект на литертурно-критическа статия

Урок 21-22

Дата: 12/12/2016

Алеко Константинов – „ Бай Ганьо“ – недостигнатата Европа, неосъщественото Възраждане у Алековия герой“ Преносвачът на граници План-конспект : Преносвачът на граници (Етюди върху „Бай Ганьо“ и чуждостта) Стефанов Валери, https://slovo.bg/old/litforum/218/vstefanov.htm Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература;
 • Притежава знания за социокултурния контекст на автора и творбата

Дом. работа : Тест върху Алеко Константинов, „Разни хора, разни идеали“ и „ Бай Ганьо“ – правописна, пунктуационна, граматична и лексикална норма. План- конпект на литертурно-критическа статия

Урок 23-24

Дата: 19/12/2016

Пенчо Славейков и географията на българския модернизъм… …. На мойто щастие сънят – анализ на лирическа творба „ Самотният човешки дух – в живота и смъртта“ – последната литическа миниатюра в „ Сън за щастие“ Facebook Comments

 • Разбира спецификата на лириката като литертурен род и особеностите на лирическите жанрове.
 • Знания за организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола,
  литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

Дом. работа : Тест върху Пенчо Славейков. Литературни задачи.
План за есе на тема „ … На мойто щастие сънят“

Урок 25-26

Дата: 06/01/2017

Пенчо Славейков. Есе : „ …на мойто щастие сънят“ Епическите поеми „Ралица“ и “Cis moll” Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом.работа: самостоятелен анализ на „ Ралица“ по зададен алгоритъм.
Тест по „Ралица“ и „Cis moll” по цялостен модел на ДЗИ

Урок 27-28

Дата: 09/01/2016

Пейо Яворов. Поетът гений на страданието. Яворовата география – да прочетем Яворов през една творба „ Арменци“ – Анализ на лирически текст. Яворов и Ботев и българския художествен дискурс. „Градушка“ – поема за трагичното битие на човека Facebook Comments

 • Притежава знания за автора и свързаните с тях процеси в българската литература
 • Умяния за интерпретиране на художествения смисъл

Дом. работа: Резюме на статия https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/120/gradushka.htm
Тест по модела на ДЗИ върху Яворовия дискурс

Урок 29-30

Дата: 20/01/2017

Националното и екзистенциалното страдание в поезията на Яворов – „Арменци“, „Заточеници“; „Маска“ „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, ; Интимната лирика на Яворов – “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”. Пунктуационна норма Facebook Comments

 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом.работа: Тест върху Яворовото творчество – литературни и езикови задачи
Сам.работа: „ Любовта като храм“ ( интерпретативно съчинение или есе по стихотворението „ Ще бъдеш в бяло“
Резюме : https://slovo.bg/old/litforum/219/mnedelchev.htm

Урок 31-32

Дата: 23/01/2017

Елин Пелин – география на автора през разказа „ Косачи“ ….. Сборникът с разкази „ Под манастирската лоза“ Facebook Comments

 • Притежава знания за автора и творбите и свързаните с тях пропцеси в българската литература.

Дом. работа: Редактиране на текст – Епизод от „Ветрената мелница“- правописни, пунктуациоони и правописни грешки.
Тестови задачи за художетвено възприятие върху „ Под манастирската лоза“
Резюме(или план конспект) на статия по избор от списъка „ Прочети и конспектирай“

Урок 33-34

Дата: 01/02/2017

Елин Пелин „Гераците“ – „ Домът и пътят“ – интерпретативно съчинение. План-конспект. Facebook Comments

 • Компетенции по изграждане на аргументативен текст.

Дом. работа:
Резюме: https://slovo.bg/old/litforum/221/rkolarov.htm

Урок 35-36

Дата: 13/02/2017

Димчо Дебелянов – Географията на поета. Символизъм Елегиите на невъзможното завръщане „ Да се завърнеш в бащината къща“ и „ Помниш ли, помниш ли тихия двор…“ Анализ на лирическия текст Лексикална норма – актуализация Facebook Comments

 • Знания за комуникативния строеж на художествената творба (автор, читател,
  повествовател, лирически герой);
 • Разбиране въздействието на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател);

Дом. работа: Резюме на статия за българския символизъм.
Тест – Българският модернизъм ( по модела на ДЗИ)

Урок 37-38

Дата: 24/02/2017

Димчо Дебелянов :Из лабиринтите на битието/небитие : „Черна песен”, “Пловдив”,“Миг“ – Димчо Дебелянов – Военна лирика(„Един убит”, „Сиротна песен“, „Тиха победа”) Задачи за аналитично четене . Facebook Comments

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

Дом. работа:
Есе на тема: „Трагичният опит на човека в стихотворението „ Пловдив“
Задачи за аналитично четене

Урок 39-40

Дата: 27/02/2017

Христо Смирненски – география на поета. „ Зимните вечери на човечеството и бунтът на „ улицата“ „Зимни вечери, „ Цветарка“, „Старият музикант“ Facebook Comments

 • Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература
 • Знания за функционирането на художествената творба

Дом. работа : Резюме : Текст „ Слънчевото дете на българската поезия“
Тест ( Комбиниран тест –средно равнище по модела на ДЗИ)

Урок 41-42

Дата: 06/03/2017

Христо Смирненски „ Бунтът на улицата“ – „Юноша“, „ Цветарка“, „Йохан“ Есе по стихотворението “Юноша“ – За какво трябва да се живее? Facebook Comments

 • Умения за изразяване на лична позиция и аргументирането ѝ

Дом. работа:
Есе
Тестови задачи по поезията на Хр. Смирненски.
Задачи със свободен отговор.

Урок 43-44

Дата: 13/03/2017

Българският експресионизъм и Гео Милев Поемата „ Септември“ – митологични пластове и общочовешки послания Есе на тема : „Прекрасно, но що е Отечество“ Facebook Comments

Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература

Дом. работа: Резюме върху „ Фрагментът“ от Гео Милев
Тест за литературно възприятие върху поемата „ Септември“

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Атанас Далчев – „географията“ на поета. Да прочетем Далчев през „ Дяволско“ -Далчев и Ботев) Facebook Comments

Знания за особеностите на условния изобразения свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа : Тест върху творчеството на Атанас Далчев ( акцент върху граматични и пунктуационни грешки)
Резюме на текст ; Стихотворението „ Повест“
https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm
План –конспект на статия :
Елка Димитрова : „За далечните и близки предмети“ https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Атанас Далчев – „географията“ на поета. Да прочетем Далчев през „ Дяволско“ -Далчев и Ботев ) Facebook Comments

Знания за особеностите на условния изобразения свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа:
Тест върху творчеството на Атанас Далчев ( акцент върху граматични и пунктуационни грешки)
Резюме на текст ; Стихотворението „ Повест“
https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm
План– конспект на статия :
Елка Димитрова : „За далечните и близки предмети“ https://liternet.bg/publish5/m_kostova/adalchev.htm

Урок 47-48

Дата: 27/03/2017

Атанас Далчев „ Предметният свят и екзистенциалният смисъл- безсмислие“ „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“, „Камък” Планиране на съчинение : „Присъствието и отсъствието в живота“ Елисавате Багряна – Да прочетем Е. Багряна през „ Стихии“ Facebook Comments

Знания за организация на лирическата художествената реч (стих, стихова организация; тропи
– метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

Дом. работа: съчинение интерпретация или есе по стихотворението „ Повест“
„Присъствието и отсъствието в живота„
План – конспект на статия : https://slovo.bg/old/litforum/222/mkp.htm
Тест върху творчеството на Елисавета Багряна (по модела на ДЗИ)

Урок 49-50

Дата: 03/04/2017

Йордан Йовков – да прочетем Йовков през „ Шибил“ и „Старопланински легенди“ Анализ на епически текст. Съчинение интерпретация : Образът на човека пред избор според разказа „Шибил“ Facebook Comments

Знания за строежа на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,
композиция, елементи на композицията, основна идея);

Дом. работа: Тест върху творчеството на Й. Йовков.
План- конспект на статия: „ Балканът, ханът и чифликът“
Съчинение интерпретация – самооценка по зададена критериална карта.

Урок 51-52

Дата: 18/04/2017

Особености на Йовковия хуманизъм – Йордан Йовков разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“; Facebook Comments

 • Разбиране на условния характер на художествената литература
 • Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литература

Дом. работа : Редактиране на съчинение интерпретация
Текст за редкация на езикови грешки

Урок 53-54

Дата: 24/04/2017

Никола Вапцаров – „географията“ на твореца Да прочетем Вапцаров през една творба – Вяра ( Песен за човека) Facebook Comments

Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

Дом. работа : Тест върху творчеството на Никола Вапцаров
План -конспект на статия : https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/120/motorni3.htm
Тест по модела на ДЗИ – изходно ниво

Урок 55-56

Дата: 08/05/2017

Голямата романова традиция в съвременната българска литература – Димитър Талев – „Железният светилник“ и Димитър Димов – „Тютюн“ Facebook Comments

Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен
герой, видове литературни герои, конфликт);

План-конспект: Г. Чобанов „Другите светове и техните завоеватели :
https://liternet.bg/publish/gchobanov/dimov.htm
Резюме : Антропоними и художествено време в романа „ Железният светилник“
https://liternet.bg/publish5/kstoianov/talev.htm

Урок 57-58

Дата: 08/05/2017

Преговор по Програмата на ДЗИ ( Теми по избор) Facebook Comments

Урок 59-60

Дата: 15/05/2017

Преговор Преговор по Програмата на ДЗИ ( Теми по избор) Facebook Comments

Facebook Comments