Прогимназия: Подготовка за НВО- БЕЛ – 7 клас; текуща подготовка 5-7 клас

Подготовка за  НВО- БЕЛ   Р. България (7 кл.)

Предназначението на Програма „ Академийка – НВО“ е да помогне на седмокласниците в подготовката им за изпита по български език и литература на НВО. Тя е съобразена изцяло с действащата в момента Учебно-изпитна програма за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас, както и с необходимостта да бъдат сериозно актуализирани и допълнение знанията и уменията от 6 клас след обучението от разстояние в българското училище по време на короновирусната криза.  Нейните акценти са поставени върху типовете изпитни задачи от модела на НВО – задачи за разбиране на текст ( включително и на нелинеен вид), езикови задачи за правописни, граматични, лексикални и граматични знания и умения, задачи за разбиране на синтактични отношения, както и за знания и умения по литература.
Особено внимание в предложеното учебно съдържание в програмата заслужават упражненията за създаване на текст – преразказ с дидактическа задача. Това е всъщност задача за трансформиране и приобщаване на чужд опит, наред с важното умение за съграждане на текст и спазване на нормите на СБК.

НВО ( 7 кл.) Група:

Група : 5- 8 ученици: 1час – 5лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) – 40 лв.Заплаща се предварително.

Група: 2-3 ученици: 1 час – 10 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) : 80 лв.Заплаща се предварително

Индивидуални :

Подготовка за НВО : 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Текуща подготовка : 5-7 кл. 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент (4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Индивидуални уроци за подготовка на писмени работи, конкурси, олимпиади и др. – 1 час – 25 лв. Учебна сесия – 2 часа ( 60м.) .

Заб. Броят на часовете за неспицифична подготовка, ако се налага такава ( събиране на материали по особени, несвързани пряко с учебното съдържание проблеми, проучване на литература и др.) се заплаща допълнително. )

Абонаментът включва:

Обучение

Online диалог  по темите от Програмата  за НВО за 7 кл. Работа  върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.

Работа върху литературен и /или езиков тест.

Работа върху литературен и /или езиков тест. Литературно-езиков тест с двойна функция – работа  за  знания  върху литературни и социокултурни компетентности  и  упражнения върху езикови компетентности)

Проверка на 1 бр. писмени работи седмично – съчинение интерпретация или есе.( по желание на ученика)

Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.

Ресурси

План – конспект на урока с комплект  онагледяващи материали ( звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)

Достъп до ресурсите на „ Академийка“.

Достъп  до проведени във виртуалната класна стая уроци

Достъп  до систематизирани общодостъпни ресурси.

Индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на всеки абониран ученик( изпращат се на имейл).

Тема

Знания, компетентности

Забележка

Урок 1-2

Дата: 03/10/2016

Езиков тест за установяване на вх. равнище на седмокласниците Тестът – изпитен вариант за проверка на езикови и литературни компетентности. Видoве тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава и прилага нормите на СБКЕ
 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове,
  функциониращи в комуникативната практика.

Дом.работа : Езиков тест
Тест за решаване на задачи за четене с разбиране

Урок 3-4

Дата: 14/10/2016

Христо Ботев.”На прощаване в 1868 г.“ .Творческа история.Художествено време и пространство. Лирически герой, лирически говорител, лирически Аз. Задачи за четене с разбиране.Видове текстове. Ориентация. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма, включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Тест за литературно възприятие, тропи и фигури върху „ На прощаване в 1868 г.“
Тест със задачи за четене с разбиране. Таблица, диаграма, фотография. Определяне на общ предмет.

Урок 5-6

Дата: 21/10/2016

Смислово – композиционни части на стихотворението „На прощаване”. Композиционно изграждане. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Facebook Comments

 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните
  програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и
  тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Преразказ на епизод ( текст описание) из „Биография на Хр. Ботев“ от Захари Стоянов.
Тестови задачи.

Урок 7-8

Дата: 28/10/2016

Преразказ с дидактическа задача. Работа с със смислова част. Предмет на текста. Планиране на смислова част. Просто и сложно изречение. Второстепенни части на простото изречение. Обособени и вметнати части( преговор) Facebook Comments

 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван
  художествен текст.
 • Знание за съчинително и подчинително свързване в простото изречение;

Дом. работа : Тестови задачи върху просто и сложно съчинено изречение.
Задача за преразказ на епизод ( текст повествование)

Урок 9-10

Дата: 04/11/2016

Хр. Ботев „ На прощаване в 1868г.“Текстова метафора. Метафората на смъртта, метафората на пътя, метафорите и символите на победата. Сложно съчинено и сложно съставно изречение. Видове сложни изречения. Facebook Comments

 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа: Литературен тест за тълкуване на изразни средства върху „ На прощаване в 1868“

Тестови задачи върху синтаксис на просто и сложно изречение.

Урок 11-12

Дата: 11/11/2016

Задачи за правопис. Правила свързани с отношението звук – буква ( за променливо Я; за непостоянно и подвижно Ъ) Преразказ с дидактическа задача. Планиране на текста. Преразказ на пряка реч. Facebook Comments

 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст

Дом. работа: Тест за правописни грешки.
Преразказ на епизод.

Урок 13-14

Дата: 18/11/2016

Иван Вазов. Иван Вазов – житейски и творчески път. Повестта като епически жанр.Творческа история и прототипи в „Немили-недраги”.Сюжет, основен конфликт и герои в повестта. Сложно съставно с подчинено определително.Пунктуация. Задачи за правопис. ( правила за членуване; за двойно НН; за удвояване на предлози В и С. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен

Дом. работа : тест за правописни правила и сложни изречения;
Задача за редактиране на правописни грешки.
Литературни задачи с езикови акценти : Преразказ на епизод от „ Немили-недраги“ – задача за употреба на сложни изречения с подчинени определителни и за трансформитане в обособени части.

Урок 15-16

Дата: 25/11/2016

Немили-недраги –І гл.”Знаците на страданието и героизма.Смисълът на заглавието.Художествената функция на пейзажа,обстановката ,портретите; Немили –недраги –ІІгл.Образът на едно братство, съставен от „подвизи, дрипи и слава”. Задачи за правопис ( употреба на пълен/кратък член, изключения; употреба на главни букви; правопис на сложни думи) Facebook Comments

 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език
 • Познава литературната творба –
  съдържанието, историческия контекст на
  създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Задача за редактиране на правописни грешки ( от текста на „ Немили-недраги)

Трансформиращ преразказ от името на външен неутрален разказвач на гл. 2 от „ Немили- недраги“

Литературен тест върху „ Немили-недраги“

Урок 17-18

Дата: 02/12/2016

Сложно съставно изречение с подчинено допълнително и подчинено подложно. „Немили –недраги“ –ІІІ гл. Памет, достойнство и завет в речта на Странджата. „Немили –недраги –V гл”.Смъртта на Странджата –мъченическа и героична. Съчинение расъждение: „Българските хъшове между несретата и героизма“. Съчинение разсъждение – същност и композиция.Теза и микротези.Формулиране. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Разбира строежа на сложното изречение и създава изречения по зададена схема

Тест върху „ Немили-недраги“ ( съдържателен аспект) със задачи върху сложно изречение ( езиков акцент)

Планиране на съчинение разсъждение

Урок 19-20

Дата: 09/12/2016

Двойственият и противоречив образ на Македонски в повестта „Немили –недраги” –подборен преразказ от името на Македонски Сложно съставано с подчинено обстоятелствено. Facebook Comments

 • Разбира строежа на сложното изречение и създава изречения по зададена схема
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на художествен текст.
 • Познава литературните творби от учебната програма .
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.

Дом. работа : Трансформиращ преразказ от името на герой.

Тестови задачи за разлини видове сложни изречения.

Урок 21-22

Дата: 16/12/2016

Иван Вазов.”Една българка” –Іч.Историческа действителност и художествена измислица.Експозиция.Мото.Подзаглавие Сложно съставно с подчинено определително, подчинено допълнително, подчинено подложно и подчинено обстоятелствено.Пунктуация. Facebook Comments

 • Познава литературната творба -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава пунктуационната норма и я спазва в писмената си реч.
 • Разпознава видовете сложни изречения, умее да ги конструира и използва целенасочено в собствен текст. Редактира пунктуационни грешки.

Дом. работа : Тест върху сложно изречение ( текстове от „Една българка“)
Задача за редактиране на грешки. Текст ( литературно-критически) за разказа „ Една българка“)

Урок 23-24

Дата: 23/12/2016

”Една българка” –ІІч.Първа среща на Йлийца с четника. „Една българка” –ІІІч. Двама българи в дни на изпитание. Сложно изречение от смесен тип. Пунктуация. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава пунктуационната норма и я спазва в писмената си реч.

Дом. работа:Трансформиращ преразказ от името на външен неутрален разказвач. Планиране на текста.
Тестови задачи върху сложно съставно и сложно смесено изречение

Урок 25-26

Дата: 06/01/2017

”Една българка” –ІVч. Изпитание в името на доброто. Една българка” –Vч. Втора среща с бунтовника –втора кулминация. Образът на бунтовника.Ролята на пейзажа. Трансформиращ преразказ от името на бунтовника. Задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между думи и изрази и за анализ на фразеологични отношения Facebook Comments

 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.
 • Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните
  програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Трансформиращ преразказ на гл. 5 от „ Една българка“. Планиране. Таблица
Тестови задачи за синонимни и антонимни отношения и за тълкуване на фразеологизми.
Тест по модела на НВО за средно равнище.

Урок 27-28

Дата: 13/01/2017

„Една българка” –VІч. Развръзка на сюжетното действие.Функция на епилога. Заглавието на разказа и смисълът, вложен в него. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Трансформиране на пряка реч Преразказ на непознат текст със засилено присъствие на диалог Лексикална съчетаемост на думите. Лексикални задачи. Facebook Comments

 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Домашна работа : задачи за трнсформиране на пряка реч
Преразказ с дидактичека задача
Тест с лексиклани задачи

Урок 29-30

Дата: 20/01/2017

Думата като част на речта.Глагол.Вид на глагола. Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”.Жанрови особености на одата като лирически вид. Лирическият увод. Проблемът за позора и славата.Синтактично –стилистични изразни средства в лирическия увод. Ролята им в полемиката. Facebook Comments

 • Притежава лингвистични знания. Разпознава глагола като част на речта и владее неговите граматчини приознаци. Разпознава и употребява целенасочено свършен и несъврпен вид на глагола.
 • Познава литературната творба -съдържанието, историческия контекст на
  създаването им, авторството и жанровите им характеристики.

Домашна работа :

Тест за литературно възприятие .

Езикови задачи за признаците.

Урок 31-32

Дата: 27/01/2017

Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”- подвигът,превърнат в легенада.Художествена задача на текст.Изразни средства. Задачи за лингвистични знания. Образуване на глаголи от свършен и несвършен вид. Решаване на тестови задачи. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Литературни тестови задачи

Тест по модела на НВО.

Преразказ на епизод от името на герой.

Урок 33-34

Дата: 17/02/2017

Иван Вазов.”Българският език”. Родното слово като ценност.Жанрови особености.Поетът и хулителите. Задачи за правописни, граматични, пунктуационни знания. Facebook Comments

 • Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български

Дом.работа: Тестови задачи за литературно възприятие.

Задача за трансформиращ преразказ на непознат текст

Тест за езикови знания и умения

Урок 35-36

Дата: 17/02/2017

Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”. Житейски и творчески път. Жанрови особености на пътеписа.Чудото на природата.Пътепесицът пред Ниагарския водопад. Задачи за четене с разбиране . Facebook Comments

 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.

Дом. работа: Преразказ на текст описание- „Чудото Ниагара“

Тест за художествено възприятие.

Тестови задачи за редактиране на езикови грешки и за четене с рабиране.

Урок 37-38

Дата: 24/02/2017

Алеко Константинов.”Бай Ганьо”.Творческа история и прототипи.Сюжет, основен конфликт и герои. Наклонение на глагола. Видове наклонения. Изявително наклонение Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас.
 • Притежава и използва лингвистини знания за частите на речта – глагол

Дом. работа: Преразказ с дидактическа задача от името на герой по текст от „ Бай Ганьо“ на А. Константинов.
Тестови задачи за лингвистични знания. Глагол.

Урок 39-40

Дата: 27/02/2017

Съчинение есе. „ Внуците на Бай Ганьо“.Същност на есето като ученически текст. Наклонение на глагола. Повелително и условно наклонение. Facebook Comments

 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Дом. работа : Есе „ Внуците на Бай Ганьо“.
Тест по модела на НВО.
Езикови задачи за наклонение на глагола.

Урок 41-42

Дата: 10/03/2017

Пенчо Славейков.”Неразделни”.Житейски и творчески път.Мотивът неразделни след смъртта в баладата. Особености на баладата като литературен жанр. Повелително наклонение.Условно наклонение.Преизказни глаголни форми. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас

Дом. работа: Задачи за четене с разбиране по текст, свързан с Пенчо Славейков и баладата „Неразделни“
Тестови задачи – вид и наклонение на глагола.
Преразказ на текст с дидактическа задача. Таблично планиране.

Урок 41-42

Дата: 06/03/2017

Пенчо Славейков.”Неразделни”.Житейски и творчески път.Мотивът неразделни след смъртта в баладата. Особености на баладата като литературен жанр. Повелително наклонение.Условно наклонение.Преизказни глаголни форми. Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас

Дом. работа: Задачи за четене с разбиране по текст, свързан с Пенчо Славейков и баладата „Неразделни“
Тестови задачи – вид и наклонение на глагола.
Преразказ на текст с дидактическа задача. Таблично планиране.

Урок 43-44

Дата: 13/03/2017

Пейо Яворов .”Заточеници”. Пейо Яворов – житейски и творчески път.Образът на изгубената родина.”Заточеници”.Интерпретация на мотива за дома и пътя.Художествена образност. Изразни средства. Изграждане на тезисен абзац ( отговор на литературен въпрос) Преизказни форми на глагола. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Познава и използва непротиворечиво термините, заложени в учебните програми.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.

Дом. работа : Тест за литературно възприятие върху „ Заточеници“
Задачи за играждане на тезисен абзац по зададен литертурен въпрос.
Създаване на трансформиращ преразказ по направената таблица.

Урок 45-46

Дата: 20/03/2017

Елин Пелин.”По жътва”. Елин Пелин – житейски и творчески път. Жътвата – тежък труд и празник. Езикова система – дума, морфемен анализ на думата. Тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма -съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава текстови структури, структурни елементи и фигури на езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текст.
 • Притежава лингвистични знания и ги прилага в речевата си практика

Дом. работа : Тестови задачи за литературно възприятие.
Преразказ на текст ( описание) от „ По жътва“ . Външен разказвач. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.
Тест по модела на НВО – изходно равнищ.е

Урок 47-48

Дата: 27/03/2016

Елин Пелин „ По жътва“. Опозицията човек – природа в разказа „По жътва”. Изграждане на тезисен абзац ( отговор ба литературен въпрос) Езикова система – просто и сложно изречение. Тестови задачи Facebook Comments

 • Разбира и тълкува конкретна литературна творба.
 • Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика.
 • Подбира и съчетава уместно езикови средства.

Дом. работа : Задачи за отговор на литературен въпрос.
Тестови задачи по модела на НВО.
Преразказ с дидактическа задача.

Урок 49-50

Дата: 03/04/2017

Й.Йовков.”По жицата”. Йордан Йовков – житейски и творчески път.Особености на разказа като епически жанр. Езикова система – правописни, граматични и пунктуационни особености на текста. Тестови задачи. Facebook Comments

 • Познава литературните творби от учебната програма – съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики.
 • Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език.
 • Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език.

Дом. работа: тестови задачи за литературно възприятие.

Урок 51-52

Дата: 18/04/2017

Йордан Йовков „ По жицата“ Съчинение разсъждение : „Бяла лястовица….Има ли я?“ Тестови задачи. Facebook Comments

 • Демонстрира умения за самостоятелно изграждамне на аргументативен текст.
 • Решава успешно тестови задачи от различен тип.

Дом. работа . Съчинеиие разсъждение : „ Бяла лястовица – има ли я?!“

Тестови задачи за редактиране на езикови грешки.

Урок 53-54

Дата: 24/04/2017

Преразказ с дидактическа задача. Стратегия персонализиране. Facebook Comments

Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст.

Тестови задачи за редактиране, трансформиране на изречения и пряка реч.

Таблица за персонализиране на героите от зададения разказ.

Урок 55-56

Дата: 02/05/2017

Пробен изпит Facebook Comments

Урок 57-58

Дата: 08/05/2017

Анализ на резултатите от пробния изпит. Редактиране на текст Facebook Comments

Редактира успешно собствен текст, относно езикови грешки, лексикална и стилистична неуместност;последователност, свързаност и цялостност на текста.

Преразказ с дидактическа задача. Планиране на текста. Използване на помощни инструменти.

Урок 59-60

Дата: 15/05/2017

Тема по избор. Facebook Comments

Facebook Comments