Прогимназия: Подготовка за НВО- БЕЛ – 7 клас; текуща подготовка 5-7 клас

Подготовка за  НВО- БЕЛ   Р. България (7 кл.)

Предназначението на Програма „ Академийка – НВО“ е да помогне на седмокласниците в подготовката им за изпита по български език и литература на НВО. Тя е съобразена изцяло с действащата в момента Учебно-изпитна програма за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас, както и с необходимостта да бъдат сериозно актуализирани и допълнение знанията и уменията от 6 клас след обучението от разстояние в българското училище по време на короновирусната криза.  Нейните акценти са поставени върху типовете изпитни задачи от модела на НВО – задачи за разбиране на текст ( включително и на нелинеен вид), езикови задачи за правописни, граматични, лексикални и граматични знания и умения, задачи за разбиране на синтактични отношения, както и за знания и умения по литература.
Особено внимание в предложеното учебно съдържание в програмата заслужават упражненията за създаване на текст – преразказ с дидактическа задача. Това е всъщност задача за трансформиране и приобщаване на чужд опит, наред с важното умение за съграждане на текст и спазване на нормите на СБК.

НВО ( 7 кл.) Група:

Група : 5- 8 ученици: 1час – 5лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) – 40 лв.Заплаща се предварително.

Група: 2-3 ученици: 1 час – 10 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) : 80 лв.Заплаща се предварително

Индивидуални :

Подготовка за НВО : 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Текуща подготовка : 5-7 кл. 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент (4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Индивидуални уроци за подготовка на писмени работи, конкурси, олимпиади и др. – 1 час – 25 лв. Учебна сесия – 2 часа ( 60м.) .

Заб. Броят на часовете за неспицифична подготовка, ако се налага такава ( събиране на материали по особени, несвързани пряко с учебното съдържание проблеми, проучване на литература и др.) се заплаща допълнително. )

Абонаментът включва:

Обучение

Online диалог  по темите от Програмата  за НВО за 7 кл. Работа  върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.

Работа върху литературен и /или езиков тест.

Работа върху литературен и /или езиков тест. Литературно-езиков тест с двойна функция – работа  за  знания  върху литературни и социокултурни компетентности  и  упражнения върху езикови компетентности)

Проверка на 1 бр. писмени работи седмично – съчинение интерпретация или есе.( по желание на ученика)

Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.

Ресурси

План – конспект на урока с комплект  онагледяващи материали ( звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)

Достъп до ресурсите на „ Академийка“.

Достъп  до проведени във виртуалната класна стая уроци

Достъп  до систематизирани общодостъпни ресурси.

Индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на всеки абониран ученик( изпращат се на имейл).

Тема

Знания, компетентности

Забележка

Facebook Comments