Вижте как „Академийка“ Ви помага да се подготвите за ДЗИ по български език и литература

      Тук поместваме за Вас концептуалните основи на програмата на „Академийка“ за ДЗИ по БЕЛ. Примерното  тематично разпределения към нея  е  поместени в сайта на „ Академийка“ (ДЗИ)

Концепция на ПРОГРАМА „ АКАДЕМИЙКА-ДЗИ “
2017/2018 учебна година

Въведение:

Скъпи ученици от 11 и 12 кл., бъдещи абонати на “Академийка“,
Предстои Ви изпитание – държавния зрелостен изпит по български език и литература. Знанията и уменията, които се проверяват и оценяват чрез него, не просто показват доколко ученикът познава нормите на книжовния си език и ги спазва в речевата си практика, а преди всичко уменията да оценява и разбира чужд текст и да създава собствен. А това са вече висши комуникативни умения, които изразяват зрелостта на една личност, уменията ѝ да разбира другите и себе си, да общува пълноценно, а оттам и готовността ѝ да заеме достойно място в обществото.
Неслучайно изпитът е „зрелостен”– той измерва Вашата личностна зрелост за пълноценно общуване и непрекъснато развитие.
„ Академийка“ ще оказва подкрепа на подготовка Ви за достойно представяне.

Анотация :

Предназначението на Програма „ Академийка – ДЗИ“ е да помогне на явяващите се на зрелостния изпит в подготовката им за успешна демонстрация на вече усвоените умения, в тяхното усъвършенстване и приложение в конкретните варианти на изпитните задачи. Да компенсира евентуални пропуски от училищния учебен процес, да актуализира усвоени знания и да подпомогне превръщането им в реални умения и компетентности.
Тя е съобразена изцяло с действащата в момента Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български и литература. Съчетава литературното и езиково обучение и използва взаимните им възможности за ускорено и комплексно упражняване както на езикови, така и на социокултурни, литературни и аргументативни компетентности.

Средства:

Курсът ще Ви даде възможност да повишите равнището на езиковите си, социокултурни и литературни компетентности, които са заложени като цели на обучение в средната училищна степен чрез:

Уроци чрез виртуална класна стая върху авторите и творбите от Програмата за държавен зрелостен изпит.

Диалогът и литературният анализ се основават на комплексен подход :

 • Да прочетем автора през една негова творба.
 • Да прочетем друг автор и друга творба през разглежданата в момента.
 • Да открием „ общите места“ в литературата.
 • Да персонализираме авторовия и персонажния опит.
 • Да направим карта на автора.

Използване постиженията на литературната лингвистика :

 • Иновационна технология ( алгоритъм) за анализационен прочит на художествената творба и създаване на интерпретативен текст.
 • Тестове за възприемане и разбиране на художествената образност – прониквате отвъд видимостта на думите и усъвършенствате уменията си за интерпретация на заложения в текста художествен смисъл.

Електронна статия ( видео и текст) – „география“ на автора и творбата:

 • През уводната творба – навигация към всички останали
 • Творба (текст)
 • Кратък анализ на текст
 • Тест
 • Задача за съчинение ( примерен план; критериална карта )
 • Комплект онагледяващи материали (звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)
 • Възможност за преглеждане на виртуален урок.

Занимания върху специално подбрани и структурирани тестови задачи:

 • Обучавате се в пълноценен прочит на теста като текст.
 • Придобивате умения за анализ на различните възможни хипотези за отговор на тестовата задача.
 • Работа върху езикови тестови задачи, чрез които освен да подобрите Вашите езикови компетенции, разширявате и актуализирате знанията си върху авторовия и литературния контекст на творбите, включени в Програмата за ДЗИ.

Аналитично четене :

 • Сравнително четене – актуализиращо знанията по целия литературен контекст на творбата.
 • Дискурсно четене – автора, социокултурния контекст; авторa и другите – предходници и наследници.
 • Държи на фокус литературата като социокултурен и естетически феномен – създава читателска и интерпретаторска култура у ученика.

Facebook Comments